Potato Chitting Tray

Chitting Tray
£8.95 ex VAT

Olive Green Jute Bag

Olive Green Jute Bag
£1.39 ex VAT

Vintage Garden Fork

Vintage Garden Fork
£36.75 ex VAT

Grape Basket

Grape Basket
£19.95 ex VAT

BRIX Display Unit

BRIX Display Unit
£458.00 ex VAT

Kingsley Chitting

Chitting Display Stand
£295.00 ex VAT

Union Jack Ribbon

Union Jack Ribbon
£9.95 ex VAT

Acrylic Cake Stand

Acrylic Cake Stand
£15.99 ex VAT

Red Pull Bow

Red Pull-Bow Roll
£8.88 ex VAT

Small Poly Wicker Tray

Poly Wicker Tray
£4.50 ex VAT

Blue Cooler Bag

Blue Cooler Bag
£1.99 ex VAT

Legonart Truffle Slicer

Legonart Truffle Slicer
£20.70 ex VAT

Brix Wood & Wire Box Kit

Brix Wire Box
£217.00 ex VAT

Brix Display Unit

Brix Display Unit
£529.00 ex VAT

Floor Unit

Brix Floor Unit
£491.00 ex VAT

Brix Mid-Floor Table

Large Floor Table
£825.00 ex VAT

BRIX Multi-Level Kit

Multi-Level Kit
£775.00 ex VAT

Brix unit

Large Brix Kit
£1,760.00 ex VAT

Green Jute Ribbon

Green Jute Ribbon
£2.45 ex VAT

Round Willow Basket

Round Willow Basket
£15.95 ex VAT

Medium Metal Cake Stand

Metal Cake Stand
£35.00 ex VAT

Counter-Top Display Sign

Counter Top Display
£24.95 ex VAT

Paper Roll Holder

Paper Roll Holder
£129.00 ex VAT

Antiqued Counter Top Display Tray

Wooden Display Tray
£12.95 ex VAT

Vintage Spade

Vintage Spade
£36.75 ex VAT

Champagne Rack

Champagne Rack
£375.00 ex VAT

Hovis Bread Tin

Hovis Bread Tin
£18.95 ex VAT

Ball Mason Jars

Ball Mason Jars
£19.95 ex VAT

Butchers Hook With 3 Holes

Butchers Hook
£11.21 ex VAT

Vintage French / Belgium Bottle Crate

Vintage Bottle Crate
£14.95 ex VAT